Κ.Β.Σ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής.

(Α.Υ.Ο. 1120102/839/0015/ΠΟΛ 1152/14.12.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ
Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών.

(Α.Υ.Ο. 1102583/675/0015/ΠΟΛ. 1125/25.10.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων.

(Α.Υ.Ο. 1102581/674/0015/ΠΟΛ 1124/25.10.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ
Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών.

(Α.Υ.Ο. 1102585/676/0015/ΠΟΛ 1123/25.10.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία.

(Α.Υ.Ο. 1102586/677/0015-ΠΟΛ 1122/25.10.2007) 

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του ν. 2523/97 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.

(Α.Υ.Ο. 1095807/1736/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ.1113/12.10.2007)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών- προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) στις Δ.Ο.Υ. από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

(Α.Υ.Ο. 1096872/646/0015/ΠΟΛ 1115/9.10.2007)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

(Α.Υ.Ο. 1084517/543/0015/ΠΟΛ. 1104/5.9.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

(Α.Υ.Ο. 1084518/544/0015/ΠΟΛ. 1103/05.9.07)

ΝΟΜΟΣ 3583/28.06.07 

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 142/Α΄/28.6.2007)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

(Α.Υ.Ο. 1036358/225/0015/ΠΟΛ.1066/11.4.2007)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων των ν.  3408/2005 και ν. 3457/2006.

(Α.Υ.Ο. 1031926/197/Β0015/ΠΟΛ. 1059/22.3.2007)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992        

(Α.Υ.Ο. 1026310/163/0015/ΠΟΛ. 1050/15.3.2007)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Β.Σ.
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν. 3522/2006 “Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις”, που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του ν. 2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/ 1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

(Α.Υ.Ο. 1016853/103/0015ΠΟΛ. 1024/15.2.2007)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΗΜ

Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998.

(Α.Υ.Ο. 1009267/172/0015/ΠΟΛ. 1013/26.1.2007)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1072168/987/0015/28.12.2006)

ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ

Κοινοποίηση εγγράφων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 και την έκδοση φορτωτικών.

(Α.Υ.Ο. 1087735/707/0015/ΠΟΛ. 1119/02.10.06)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

΄Eκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 3427/2005

(Α.Υ.Ο. 1086689/684/0015/ΠΟΛ. 1118/28.09.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005.

(Α.Υ.Ο. 1085960/677/0015/ΠΟΛ. 1116/29.09.06)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διάθεση ηλεκτρονικών και μαγνητικών καρτών για την πώληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από φορείς που εκμεταλλεύονται λιμάνια και μαρίνες της χώρας.

(Α.Υ.Ο. 1083553/657/0015/ΠΟΛ. 1112/22.09.06)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τρόπος έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου στην περίπτωση έκδοσης ή λήψης και καταχώρησης πλαστών κ.λπ. στοιχείων - Επανάληψη διαδικασίας επί ακύρωσης απόφασης επιβολής προστίμου λόγω μη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων κ.λπ.

(Α.Υ.Ο. 1081774/638/0015/ΠΟΛ. 1110/18.09.06)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών.

(Α.Υ.Ο. 1078916/615/0015/ΠΟΛ. 1109/06.09.06)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων με τη χρησιμοποίηση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε Η/Υ που βρίσκεται στο εξωτερικό.

(Α.Υ.Ο. 1076349/587/0015/ΠΟΛ. 1106/24.8.06)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους α-πό τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα.

(Α.Υ.Ο. 1071467/536/0015/ΠΟΛ. 1101/31.07.06)

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία).

(Α.Υ.Ο.1069914/530/0015/ΠΟΛ. 1100/28.7.2006)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών.

(Α.Υ.Ο. 1066952/504/0015/ΠΟΛ. 1097/18.07.06)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007

Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.

(Α.Υ.Ο. 1048730/373/0015 ΠΟΛ. 1081/22.5.2006)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΤΥΠΗ Ή ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

(Α.Υ.Ο. 1046644/365/0015/ΠΟΛ. 1077/15.5.2006)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ.

Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις άρθ. 20 Κ.Β.Σ. και διενέργειας ελέγχων βάσει αποτελεσμάτων διασταυρώσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2003.

(ΠΟΛ. 1076/15.5.2006)    

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/ 187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β/15.3.2006) τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

(Α.Υ.Ο. 1039243/318/0015/ΠΟΛ. 1059/19.4.2006)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ.

Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής.

(Α.Υ.Ο. 1034280/271/0015/ΠΟΛ. 1056/5.04.2006)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1004/2006

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

(Α.Υ.Ο. 1028977/222/0015/ΠΟΛ. 1051/21.03.06)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (dieseI) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων.- Λοιπές διευκρινίσεις.

(Α.Υ.Ο. 1028974/221/0015/ΠΟΛ. 1050/21.03.06)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

(Α.Υ.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ. 1049/21.03.06)

ΝΟΜΟΣ 3446/2006

Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 49τ. Α΄/10.3.2006)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(Α.Υ.Ο.1024957/583/ΔΜ)ΠΟΛ. 1041/9.03.06)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

(Α.Υ.Ο.1024754/187/0015/ΠΟΛ. 1039/9.03.06)

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

 Έναρξη ισχύος των νέων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΠΟΛ 1004/2006) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.  

(Α.Υ.Ο. 1018842/5253/Γ0012/ΠΟΛ. 1031/23.2.2006)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

(Α.Υ.Ο. 1010737/68/0015/ΠΟΛ. 1014/01.02.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    

(Αριθ. Πρωτ. 1007575/26.01.06)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Β.Σ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

(Αριθ. Πρωτ. 598/23.01.06)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

΄Εκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού – Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/ 0015/ΠΟΛ 1121/15.9.2005 (ΦΕΚ 1310/Β).

(Α.Υ.Ο.1003080/22/0015/ΠΟΛ. 1002/12.1.06)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας . Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

(Α.Υ.Ο. 1105670/789/0015/ΠΟΛ. 1157/28.12.05)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων μέχρι τις 27/1/2006

(Αρ.Πρ. 121825/28.12.05)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Φ.Η.Μ.

Ανάκληση άδειας καταλληλότητας μοντέλων Φ.Η.Μ.

(Α.Υ.Ο. 1118984/1710/0015/ΠΟΛ. 1154/14.12.05 )

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οδηγίες για τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψαν από τη διασταύρωση των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) έτους 2003.

(Αριθ. Πρωτ. 1117836/6456/ΔΕ-Β/13.12.2005)

ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

(Αρ. Πρ.1117518/ 8.12.05 )

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. περί αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης φορολογικού μηχανισμού που μεταβιβάζεται σε εκμετασχηματισμού προερχόμενη επιχείρηση, εφόσον συμμετέχει ή ιδρύεται ατομική επιχείρηση.

(Α.Υ.Ο. 1093645/662/0015/ΠΟΛ. 1146/30.11.2005)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

(Α.Υ.Ο. 1113876/872/0015/ΠΟΛ. 1145/29.11.2005)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ – Διαδικασίες προσαρμογής.

(Α.Υ.Ο. 1113856/1662/0015/ΠΟΛ 1144/29.11.05)

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΙΑΤΡΩΝ

Μη κοινοποίηση στις Δ/νσεις Υγείας των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται σε βάρος ιατρών, φαρμακοποιών και ιατρικών εργαστηρίων που είναι συμβεβλημένοι με το Ελληνικό Δημόσιο.

(Α.Υ.Ο. 1113524/860/0015/ΠΟΛ. 1143/24.11.2005)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/ 1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2004, από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

(ΠΟΛ. 1134/24.10.05)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
΄Ελεγχος πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο

(Αρ. Πρ. 3001/13.10.05)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

(Α.Υ.Ο. 1096529/ΠΟΛ.1132/12.10.05)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

(Α.Υ.Ο. 1091062/627/0015Β/ΠΟΛ. 1128/27.09.05)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ Κ.Λ.Π.

(ΠΟΛ. 1127/26.09.05)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
΄Εκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

(Α.Υ.Ο. 1086978/609/0015/ΠΟΛ. 1121/15.9.2005)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

(Α.Υ.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

(Α.Υ.Ο. 1071017/2709/ΔΜ/ΠΟΛ. 1101/15.7.2005)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μη ενημέρωση του βιβλίου έργων για έργα που έχει καταρτιστεί σχετικό συμφωνητικό και έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή του μηχανήματος και αντίγραφο αυτού βρίσκεται επί του μηχανήματος".

(Α.Υ.Ο. 1068469/441/0015/ΠΟΛ. 1100/11.7.2005)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ

"Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά".

(Α.Υ.Ο. 1058451/336/0015/ΠΟΛ. 1088/13.6.2005)

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

(Α.Υ.Ο. 1048635/270/0015/ΠΟΛ. 1078/13.5.2005)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

Εκδιδόμενα παραστατικά κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Διαδικασία μεταβίβασης μεταβολής ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου Απλούστευση διαδικασιών.

(Α.Υ.Ο. 1041939/247/0015/ΠΟΛ. 1066/20.4.2005)

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ

"Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών".

(Α.Υ.Ο. 1038564/236/0015/ΠΟΛ. 1063/13.4.2005)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Επιτόπιος δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

(Α.Υ.Ο. 1036094/401/0015/ΠΟΛ. 1059/7.4.2005)

ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

"Ένταξη της δικηγορικής εταιρείας του π.δ. 518/1989 σε κατηγορία τήρησης βιβλίων."

(Α.Υ.Ο. 1024894/148/0015/ΠΟΛ. 1044/8.3.2005)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), των άρθρων 5, 9, 24, 25 και 38 του ν. 2523/1997 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.) και ν. 1809/ 1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί).

(Α.Υ.Ο. 1024598/147/0015/ΠΟΛ. 1043/8.3.2005)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

Φορολογικά στοιχεία που δεν θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 20 που αφορούν συναλλαγές του ημερολογιακού έτους, από 1/1 31/12/2005.

(Α.Υ.Ο. 1019513/125/0015/ΠΟΛ. 1030/24.2.2005)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Μ3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κοινοποίηση της αρ. 633/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (ατομικής), σχετικά με τον τρόπο που υπεισέρχονται στη θέση θανόντος εταίρου (προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ) οι κληρονόμοι αυτού, για την ανάλογη υποβολή από την υπόχρεη εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου (Μ3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου».

(Α.Υ.Ο. 1009294/335/ΔΜ/ΠΟΛ. 1013/31.1.2005)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Γ του ν. 3296/04 (ΦΕΚ 253Α'14/12/2004) "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).

(Α.Υ.Ο. 1007601/37/0015/ΠΟΛ. 1010/26.1.2005)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059 330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες".

(Α.Υ.Ο. 1104359/7426/972/Β0014/ΠΟΛ. 1153/30.12.2004)

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

(Α.Υ.Ο. 1104297/868/0015/ΠΟΛ. 1151/29.12.2004)

ΝΟΜΟΣ 3301/2004

Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 263 τ. Α΄/23.12.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

"Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12. 2004 και στο εξής".

(Α.Υ.Ο. 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Φ.Τ.Μ.

Διαχείριση δεδομένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών. Φ.Τ.Μ και Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Β.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1100398/3663/Δ.Μ./ΠΟΛ. 1133/7.12.2004)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν. 3259/2004 και του άρθρου 56 του ν. 3283/2004 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

(Α.Υ.Ο. 1097938/6264/ΔΕΒ΄/ΠΟΛ. 1128/3.12.2004)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3283/2004

Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 210 τ. Α΄/2.11.2004)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ

Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

(Α.Υ.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.7.2004)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

"Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ  Μάρκετ για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 112005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της"

(Α.Υ.Ο. 1060492/530/0015/ΠΟΛ. 1074/20.7.2004)

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ

"Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών".

(Α.Υ.Ο. 1055485/492/0015/ΠΟΛ. 1062/2.7.2004)

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων".

(Α.Υ.Ο. 1055042/488/0015/ΠΟΛ. 1060/1.7.2004)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων "ΕΑΦΔΣΣ" για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(Α.Υ.Ο. 1055264/491/0015/ΠΟΛ. 1061/1.7.2004)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΖΥΓΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Λ.Α. Α.Ε.

"Απλούστευση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων κ.λπ., του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Α.Ε.".

(Α.Υ.Ο. 1033884/402 π.ε./0015/ΠΟΛ. 1058/25.6.2004)

ΑΚΥΡΩΣΗ Α.Ε.Π. ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑΣ

Κοινοποίηση γνωμοδότησης για το ύψος επιβλητέου προστίμου κατά την επανάληψη διαδικασίας σε Περιπτώσεις ακυρώσεων Α.Ε.Π., λόγω νομικής πλημμέλειας.

(Α.Υ.Ο. 1050337/437/0015/ΠΟΛ. 1055/15.6.2004)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 186/1992

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), των άρθρων 5, 9, 24,25 και 38 του ν. 2523/1997 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.) και ν. 1809/ 1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί).

(Α.Υ.Ο. 1028225/232/0015/ΠΟΛ. 1027/31.3.2004)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1809/1988
(ΦΕΚ 222 Α’/5.10.1988)

Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις
(κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3220/2004


(ΦΕΚ 38 Α’/28.1.2004)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

"΄Οροι και προϋποθέσεις για την καταχώριση ορισμένων δαπανών στα βιβλία Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)”.

(Α.Υ.Ο. 1116069/1403/0015/ΠΟΛ. 1146/30.12.2003)

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

"Παράταση της Α.Υ. Ο. Ο. 102 3445/281/0015/ΠΟΛ.1049/1132003 σχετικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ."

(Α.Υ.Ο. 1114803/1372/0015/ΠΟΛ. 1139/22.12.2003)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

“Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίου αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων  Ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (ΟΠΑΚ)”

(Α.Υ.Ο. 1114802/1371/0015/ΠΟΛ. 1138/22.12.2003)

ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

"Απαλλαγή  ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12. 2003".

(Α.Υ.Ο. 1114801/1370/0015/ΠΟΛ. 1137/22.12.2003)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Δ. (ΤΑΞΙ)

Τήρηση βιβλίων και χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/ 1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. ΄Εκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων  Διαδιακασία μεταβίβασης  μεταβολής ΦΗΜ  ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. Συμπλήρωση και τροποποίηση των ΚΥΑ 1051922/ 552/0015/ΠΟΛ. 1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 762/Β΄), καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β΄).

(Α.Υ.Ο. 1106660/1247/0015/ΠΟΛ. 1129/28.11.2003)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ 

Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την Εφαρμογή του νέου φορολογικού συστήματος και την καθιέρωση έκδοσης αποδείξεων με ταμειακές μηχανές - Οδηγίες ελέγχου. 

(Α.Υ.Ο. 1103361/1142/0015/ΠΟΛ. 1121/19.11.2003)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ  ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1097477/1019/0015/ΠΟΛ. 1117/31.10.2003)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ ΠΟΛ. 1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/ Β΄).

(Α.Υ.Ο. 1089736/963/0015/ΠΟΛ. 1110/8.10.2003)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ. 1100/20.8.2003)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή”.

(Α.Υ.Ο. 1072371/757/0015/ΠΟΛ. 1097/6.8.2003)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων Φορολογικών Μηχανισμών του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει

(Α.Υ.Ο. 1069301/608/0015/ ΠΟΛ. 1093/24.7.2003)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των Α.Υ.Ο. 1084982/ 616/0015/ ΠΟΛ. 1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386 Β΄) και 1099834/859/ 0015/ΠΟΛ. 1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585 Β΄).

(Α.Υ.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ. 1094/22.7.2003)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Έκδοση δελτίων αποστολής την προηγούμενη μέρα για διακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

(Αριθ. Πρωτ. 1050300/558/0015/21.7.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2002, που αναγράφουν την αξία της συναλλαγής σε δραχμές.

(Α.Υ.Ο. 1041855/477/0015/ΠΟΛ. 1099/18.7.2003)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής “Ταμπλ - ντοτ” ή αλα - καρτ επι του εισιτηρίου ως προκαταβολή.

(Α.Υ.Ο. 1059176/625/0015/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου.  Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1051922/552/0015/ΠΟΛ. 1084/3.6.2003)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1062054/648/00115/ΠΟΛ. 1089/2.6.2003)

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/ 1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο -  Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102 389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12. 2002 (ΦΕΚ 3 Β /2003).

(Α.Υ.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2.6.2003)

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β /23. 10.2002), και 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β /28.11.2002)

(Α.Υ.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ. 1081/2.6.2003)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β /13-6-2002).

(Α.Υ.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Περιγραφή του είδους για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των ειδών αργυροχρυσοχοΐας.

(Α.Υ.Ο. 1047167/504/0015/ΠΟΛ. 1078/20.5.2003)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΑΦΔΣΣ 

(Α.Υ.Ο. 1034408/1193/0015/ΠΟΛ. 1063/9.4.2003)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

(Α.Υ.Ο. 1023445/281/0015/ΠΟΛ. 1049/11.3.2003)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις, στις Δ.Ο.Υ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), ή επιστολής.

(Α.Υ.Ο. 1022120/273/0015/ΠΟΛ. 1045/4.3.2003)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χρόνος υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων της περίπτωσης γ  της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 11 66/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β ), για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1/1/2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει την 20/112003.

(Α.Υ.Ο. 1003704/38/0015/ΠΟΛ. 1007/15.1.2003)

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Φ.Τ.Μ.

Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 108 1253/ 320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10. 2002 (ΦΕΚ 1362 Β /23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ. 1258/ 21. 11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β / 3.12.2002).

(Α.Υ.Ο. 1103624/941/0015/ΠΟΛ. 1292/31.12.2002)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΤΗΝ 31.12.2002

(Α.Υ.Ο. 1103481/932/0015/ΠΟΛ. 1290/27.12.2002)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(Α.Υ.Ο. 1102900/924/0015/ΠΟΛ. 1288/24.12.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τήρησης ή μη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. από αλλοδαπή τεχνική εταιρεία που συμμετέχει σε Ελληνική κοινοπραξία.

(Α.Υ.Ο. 1054493/395/0015/ΠΟΛ. 1286/23.12.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.180911988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.8.Σ. (Π.Δ.186/ 1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

(Α.Υ.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

(Α.Υ.Ο. 1099834/859/0015/ΠΟΛ. 1272/12.12.2002)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 6, 7 (πλην της παρ. 9), 8 και 10 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α ), που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και των Φ.Τ.Μ. (ν. 1809/ 1988).

(Α.Υ.Ο. 1099747/840/0015/ΠΟΛ. 1271/12.12.2002)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  Κ.Β.Σ. Π.Δ. 186/92, Ν. 2523/97 ΚΑΙ 1809/88

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), των άρθρων 5, 9, 24, 25 και 38 του ν. 2523/1997 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.) και ν. 1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί).

(Α.Υ.Ο. 1099541/833/0015/ΠΟΛ. 1270/10.12.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Ν. 1809/1988

Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).

(Α.Υ.Ο. 1093833/721/0015/ΠΟΛ. 1258/21.11.2002)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους.

(Α.Υ.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ.

 Εκδοση και διάθεση εισιτηρίων από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε μισθωμένες από τρίτους αίθουσές του.

(Α.Υ.Ο. 1063550/457/0015/ΠΟΛ. 1259/13.10.2002)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ πρωτ. 1115 278/842/0015Α΄/ΠΟΛ.1292/8-9-1993 απόφασής μας (ΦΕΚ 728/ Β΄), όπως ισχύει.

(Α.Υ.Ο. 1090797/684/0015/ΠΟΛ. 1249/11.11.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

(Α.Υ.Ο. 1084982/616/0015/ΠΟΛ. 1241/22.10.2002)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 - 10, του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12 και του άρθρου 16 ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α´/24-9-2002) και παροχή άμεσων οδηγιών για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 

(Α.Υ.Ο. 1083807/607/0015/ΠΟΛ. 1239/16.10.2002)

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. ΣΕ ΚΤΕΛ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση γνωμοδότησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), επί επιβληθέντων προστίμων του Κ.Β.Σ. σε ΚΤΕΛ, λόγω μη έκδοσης εισιτηρίων. 

(Α.Υ.Ο. 1080929/577/0015/ΠΟΛ. 1232/8.10.2002)

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1075400/528/0015/ΠΟΛ. 1225/18.9.2002)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

Διαδικασίες τιμολόγησης του συσπόρου βάμβακος εκκοκκιστικής περιόδου 2001/2002 μετά την τροποποίηση του Κανονισμού 1591/01 “καθεστώς ενίσχυσης για το βαμβάκι”. 

(Α.Υ.Ο. 1068598/479/0015/ΠΟΛ. 1223/17.9.2002)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε νέα κατηγορία υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ.1166/29-5-2002 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.

(Α.Υ.Ο. 1061911/438/0015/ΠΟΛ. 1198/23.7.2002)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων Κωδικοποίηση των διατάξεων των Α.Υ.Ο. 1045300/ 286/0015Β΄/ ΠΟΛ. 1105/6-5-1999 (ΦΕΚ 1089/Β΄) και 1021001/167/ 0015Β΄/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 (ΦΕΚ 359/Β΄). 

(Α.Υ.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ. 1166/29.5.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Υποχρεωτική τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου “Γενικού-κών Καθολικών” και δυνατότητα ενταμίευσης των δεδομένων των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα - υποχρέωση ενταμίευσης των δεδομένων της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου αποθήκης σε CD ROΜ - απαλλαγή από την θεώρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίου μετόχων και του βιβλίου πρακτικών διαχείρισης (Άρθρο 7 παρ. 5 του π.δ. 186/1992). 

(Α.Υ.Ο. 1046323/326/0015/ΠΟΛ. 1167/29.5.2002)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.

Θεώρηση φορολογικών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

(Α.Υ.Ο. 1046441/328/0015/ΠΟΛ. 1168/24.5.2002)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Φ.Τ.Μ.

(Α.Υ.Ο. 1043917/214/0015/ΠΟΛ. 1154/21.5.2002)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Φ.Τ.Μ. 

Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ. 

(Α.Υ.Ο. 1044418/215/0015/ΠΟΛ. 1157/21.5.2002)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54/ 20-3-2002), που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις τεχνικές επιχειρήσεις. 

(Α.Υ.Ο. 1039968/305/0015/ΠΟΛ. 1143/30.4.2002)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΜΑ 

Έκδοση και διάθεση εισιτηρίων από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε μισθωμένες από τρίτους αίθουσές του. 

(Α.Υ.Ο. 1106911/913π.ε./0015/ΠΟΛ. 1133/18.4.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κ.Λ.Π.

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄/ 20-32002) και του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α΄/2-11-2001), που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

(Α.Υ.Ο. 1029423/202/0015/ΠΟΛ. 1127/16.4.2002)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ.Τ.Μ. ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή Kυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας. 

(Α.Υ.Ο. 1028936/197/0015/ΠΟΛ. 1111/27.3.2002)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄/ 20-3-2002) “μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις”, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

(Α.Υ.Ο. 1027038/183/0015/ΠΟΛ. 1105/21.3.2002)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. 

Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001. 

(Α.Υ.Ο. 1026502/169/0015/ΠΟΛ. 1098/14.3.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

(Α.Υ.Ο. 1025069/155/0015/ΠΟΛ. 1103/13.3.2002)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Ε. 

“Θεώρηση φορολογικών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στην ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ” 

(Α.Υ.Ο. 1021090/133/0015/ΠΟΛ. 1078/4.3.2002)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

(Α.Υ.Ο. 1021391/138/0015/ΠΟΛ. 1080/28.2.2002)

ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΕΣΥ)

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) κατά τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων υπέρ των “Ειδικών Λογαριασμών των Νοσοκομείων”. 

(Α.Υ.Ο. 1006212/43/0015/ΠΟΛ. 1049/31.1.2002)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Α. 

(Α.Υ.Ο. 1006915/58/0015/ΠΟΛ. 1044/29.1.2002)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

 Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων & ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας φορολογικών στοιχείων που υποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ Παύση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ – Όριο ακαθαρίστων εσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.

(Α.Υ.Ο. 1114902/1034/0015/ΠΟΛ. 1374/21.12.2001)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Β´ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

«Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12. 2001».

(Α.Υ.Ο. 1113823/1003/0015/ΠΟΛ. 1378/21.12.2001)

ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

(Α.Υ.Ο. 1116504/34/0015/ΠΟΛ. 1370/19.12.2001)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Φ.Τ.Μ.

Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ λόγω μεταβολών Φ.Π.Α. καταχώρηση αθροιστικών δεδομένωv εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της Φ.Τ.Μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

(Α.Υ.Ο. 1116461/364/0015/ΠΟΛ. 1371/18.12.2001)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ 

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες, υπόχρεους σε χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. 

(Α.Υ.Ο. 1085906/695/0015/ΠΟΛ. 1289/17.12.2001)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

«Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Όριο αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται για διασταύρωση». 

(Α.Υ.Ο. 1115204/1033/0015/ΠΟΛ. 1291/14.12.2001)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν. 2523/1997
Άρθρα 5, 9, 24, 25 και 38

(ΦΕΚ 179 Α’/11.9.1997)